Jelentkezési tájékoztató

Vintage Motorcycle Company - The Vintage Riders

1. Díjfizetési feltételek

A Túrázó az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg előleget köteles fizetni, melynek összege a teljes részvételi díj 50%-a. A fennmaradó összeg legkésőbb 35 naptári nappal a tájékoztatóban, vagy a külön értesítésben feltüntetett indulási napot megelőzően fizetendő, a hátralékfizetésről a VMC külön értesítést nem küld. Amennyiben a Túrázó ezen időpontig nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, úgy a VMC a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll lemondási költséget felszámítani a jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint. Amennyiben a Túrázó az indulási napot megelőző 90 napon kívül jelentkezik az utazásra, és a teljes részvételi díjat egy összegben befizeti, akkor 5% Early Booking kedvezményre lehet jogosult amennyiben az a túra leírásában feltüntetésre került.

A Túrázó még a jelentkezés előtt köteles a túrával kapcsolatos különleges, egyedi kívánságait, kéréseit, vagy feltételeit a VMC-vel közölni.

2. Részvételi díjak

A részvételi díj a túra tájékoztatójában részletezett szolgáltatások árát, a szervezés költségét és az általános forgalmi adót tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív programok díját, az útlevél költségét, az esetleges vízumdíjat és a költőpénzt.

Tekintettel az utazási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek és valutaárfolyamok jelentős változására, a VMC-nek jogában áll az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelni a részvételi díjat. Amennyiben a díjemelés meghaladná a 8%-ot, úgy a Túrázó az erről szóló értesítéstől számított 3 naptári napon belül az utazási szerződéstől írásos formában elállhat. Ez esetben a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszatérítésre kerül.

A Túrázó köteles betartani az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.). Minden olyan kár és esetleges többletköltség, mely ezek elmulasztásából, megszegéséből ered, a Túrázót terheli.

Amennyiben a Túrázó az Európai Unió tagállamának állampolgára, úgy a VMC kérésére köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum- és vámszabályairól illetve egészségügyi előírásairól. Más államok állampolgárai, a hontalanok, és a kettős állampolgárok az illetékes diplomáciai képviseletnél kérhetnek felvilágosítást.
3. Lemondási feltételek

Amennyiben a Túrázó az utazást annak megkezdése előtti legalább 60 nappal lemondja, úgy a lemondás díjmentes. Ha a lemondás az utazás megkezdése előtt 60 napon belül történik, úgy a következő lemondási díjak érvényesek:
60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25 %-a,
34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50 %-a,
23-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 75 %-a,
14 napon belüli lemondás vagy le nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

A VMC által szervezett utazások, túrák részvételi díjai túralemondási biztosítást nem tartalmaznak. A fakultatív köthető Európai Utazási Biztosító Zrt, Allianz Biztosító Zrt illetve Generali Biztosító Zrt. útlemondási biztosításával kapcsolatos tájékoztatást a KOCKÁZAT + BIZTONSÁG Alkusz Kft (8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 107, Cégjegyzékszám: 07-09-012005) E-mail: kockazatalkusz@t-online.hu, Telefonszám: +36 30 957 8077 elérhetőségeken kaphat.

A fenti lemondási díjak érvényesek abban az esetben is, ha a Túrázó egy másik túrára vagy más időpontra kíván átjelentkezni, kivéve, ha a változtatás jogát a VMC ajánlja fel. Amennyiben a Túrázó az utazás megkezdése előtti 60 napon kívül jelentkezik át, úgy 15.000 Ft/fő munkadíjat köteles megfizetni.

Amennyiben a szerződéstől való elállás a túra folyamán történik, vagy a Túrázó részvétele a vonatkozó mindenkori (útlevél-, vízum-, vám-, deviza stb.) előírások be nem tartása következtében hiúsul meg, úgy a Túrázót semminemű visszatérítés nem illeti meg.

A VMC a túra megkezdése előtti 20. napig költségtérítés nélkül elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha a Túrázók létszáma nem éri el a legkisebb tervezett létszámot, motorral való utazás esetén 4 fő. Ez esetben köteles a befizetett előleg + az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat részarányos visszafizetésére. A VMC továbbá bármikor elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha az utazás lebonyolítása a Túrázók egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.

VMC jogosult a Túrázó figyelmeztetése után azonnali hatállyal elállni az utazási szerződéstől és kizárni az utazásról azt a Túrázót, aki szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja. Ez esetben a Túrázó hazautazásáról köteles maga gondoskodni, és a VMC kárait megtéríteni.

4. Biztosítás

A VMC rendelkezik a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékkal biztosítás formájában, melyet a Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél kötött. Kötvény összege: 5.000.000,- Ft (azaz Ötmillió forint), (belföldre: 5.000.000,- Ft (azaz Ötmillió forint)). A vagyoni biztosíték területi hatálya kiterjed minden olyan motoros túrára, melyet a VMC Magyarországról külföldre, illetve belföldön szervez. A vagyoni biztosíték csak az előleg és részvételi díj visszafizetését fedezi abban az esetben, ha a VMC fizetésképtelenné válna.

A Túrázóknak lehetősége van az utazásokra betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást kötni, melyet a Kockázat+Biztonság Alkusz Kft.-nél (cím: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki utca 107 , Adószám:13686550, Európai Egyedi Azonosító : HUOCCSZ.07-09-012005 , email: kockázatalkusz@t-online.hu , tel.:+36 30 957 8077 ). Amennyiben a Túrázó az utazás időtartama alatt harmadik személynek kárt okozna, úgy azért maga felel. Részvételi díjaink nem tartalmazzák az utasbiztosítást és a gépjármű segítség nyújtást,, de ennek megkötése külföldi állampolgárok kivételével szerződéskötési feltétel (a Európai Utazási Biztosító Zrt, Allianz Biztosító Zrt vagy a Generáli Biztosító Zrt, aktuális Utasbiztosításának aktuális módozata). Amennyiben a Túrázó írásban nyilatkozik arról, hogy egyénileg megkötött biztosítással rendelkezik az adott időszakra, úgy Utasbiztosítást nem szükséges kötnie.

5. Hibás teljesítés

A Túrázó a szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén annak felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását a Túravezetővel közölni, a közlés késedelméből eredő kárért maga felel. A Túravezető a panaszt köteles jegyzőkönyvbe foglalni és annak egyik példányát a Túrázónak átadni. Ha a Túrázó kártérítési kérelmet szeretne benyújtani, azt a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban tudja megtenni a VMC-nek címezve. Ehhez csatolnia szükséges a VMC Túravezetője által felvett jegyzőkönyv egy példányát.

Nem tarthat igényt visszatérítésre az a Túrázó, aki valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából nem vesz igénybe.

A VMC köteles minden olyan kárt megtéríteni, melyet szerződésszegéssel okoz, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt

A Túrázó köteles saját maga gondoskodni személyes dolgainak őrzéséről, felügyeletéről. Kivételt képez ez alól, ha a Túravezető valamit kifejezetten megőrzésre átvett.

Kivételes esetekben a VMC-nek joga van megváltoztatni a szálláshelyet a kategórián belül, valamint programokat azonos értékű és jellegű programokra cserélhet.

Amennyiben egy fakultatív program kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a program részvételi díját a VMC visszatéríti.

A VMC által okozott károk okán megfizetett kártérítés nem haladhatja meg a részvételi díjat.

A VMC felelősséget nem vállal az olyan általa nem befolyásolható, külső körülmény következéséért („vis maior”), mint háborúk, természeti csapások, járványok, sztrájkok stb, és a szolgáltatások ezen okokból bekövetkezett elmaradásáért. A fenti okok miatt keletkező többletköltségek a Túrázót terhelik. A vis maior események okán bekövetkezett változásokért a VMC kártérítési felelősséggel nem tartozik, azonban a befizetett részvételi díj arányos részét köteles visszatéríteni, és segítséget nyújtani a Túrázónak, ha a fenti események miatt nehézségei támadnának. Ezekben az esetekben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

6. Egyéb

A varsói egyezményt az 1964. évi XIX. tvr., a berni egyezményt az 1986. évi II. tvr., a montreali egyezményt a 2005. évi VII. tvr. hirdette ki, mely egyezmények korlátozzák a közreműködőkért való felelősséget.

A VMC által szervezett utazások vagy üdülések nem alkalmasak mozgásában korlátozott személyek számára.

A VMC fenntartja a programmódosítás jogát olyan rendkívüli esetekben, amikor azt helyi viszonyok (pl. ünnepségek, közlekedés, időjárás) vagy technikai okok (pl. motor meghibásodása) indokolják. Esetleges programelmaradás esetén annak tényleges, kalkulált költségét a VMC utólag visszatéríti.

A VMC kötelezettségei szempontjából érvénytelen minden olyan helység- és programleírás, prospektus, tájékoztató, melyeket nem saját maga adott ki, ezek tartalma rajta számon nem kérhető, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

A megadott találkozási időpontok betartását a VMC minden Túrázótól elvárja.

A VMC által nyújtott utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták és perek esetén a felek a VMC székhelye szerinti Székesfehérvári Városi Bírósághoz fordulhatnak. A Túrázó az utazási szerződés aláírásával a bíróság kizárólagos illetékességét elfogadja.